Prioriteringar för EMI under covid-19 pandemin

13 april 2020 08:57
Riksföreningen för skolsköterskor och Svenska skolläkarföreningen har i samråd sett över vilka arbetsuppgifter som bör prioriteras under rådande covid-19 pandemi. Rekommendationerna är övergripande, rådgivande och måste anpassas för varje huvudman efter rådande epidemiologiskt läge, arbetsbelastning och personalsituation.

Elevhälsans medicinska insats (EMI) ska följa skollagen avseende hälsobesök och möjlighet att erbjuda enklare sjukvårdsinaster i så stor utsträckning, dock med en lägsta nivå enligt tillfälliga rekommendationer nedan. Återgå till normal nivå när möjlighet finns, för att säkerställa elevers hälsa. Det är viktigt att vara lyhörd för olika behov. Extrabesök ska kunna erbjudas då situationen kommer att innebära stor social påfrestning i samhället, vilket påverkar både barn och vuxna.

EMI är en verksamhet med högt förtroende som har en unik kontakt med i stort sett alla elever. Verksamheten är en viktig folkhälsoarena som bevakar barnens rätt till hälsa och tillgång till främjande och förebyggande insatser. Att följa rutiner med hälsobesök, uppföljningar inklusive vaccinationsprogrammet är av stor betydelse.

En förutsättning för att klara de lagstadgade uppdrag som elevhälsan har, och få möjlighet att ge det stöd till elever som behövs, är att tillräcklig del av elevhälsans personal finns kvar och inte flyttas till andra verksamheter. Detta bör iakttas vid ett eventuellt beslut om flytt av skolsköterskor och skolläkare.

 

Personal som är frisk och fri från infektionssymptom kan arbeta som vanligt. Elever som besöker elevhälsan ska ej ha tecken på infektion. Var restriktiv avseende medföljande anhöriga, inga syskon om inte absolut nödvändigt. Vårdnadshavare kan även vara med per telefon, om din huvudman har godkänt detta. Använd, om det är möjligt, telefon eller digitala möten (Under förutsättning att dessa digitala medier är sekretessäkra och uppfyller krav enligt GDPR), om din huvudman har godkänt detta.

Vaccinationer

Folkhälsomyndigheten och WHO rekommenderar att vaccinationer ges enligt föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet, även under pågående covid-19 pandemi. Som vanligt bör vaccination uppskjutas om barnet har akut pågående infektionssjukdom (covid-19 eller annan infektionssjukdom) med allmänpåverkan och/eller feber.

Rekommendationer om prioriteringar för EMI

Vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Kompletterande vaccinationer upp till 18 års ålder

Hälsobesök för elever med särskilda behov

Bevakningar som inte kan anstå

Utredningar inför ansökan till särskola

Initial bedömning av nyanländ elev

Elevhälsan och eleven kan ha telefonkontakt för uppföljande samtal eller enklare rådgivning.

Telefonkontakt med elevhälsan är ett komplement och kan inte ersätta de fysiska besöken som skolan ska erbjuda. Vid telefonsamtal med elev måste det säkerställas att det är rätt person man pratar med och även uppmana eleven att kontrollera att ingen annan finns i närheten som kan höra vad som diskuteras, såvida inte eleven samtycker till att annan får/kan höra vad som sägs.

Visst administrativt arbete (bevaka remisser, post, skicka och ta emot journaler)

Journalhantering (tex begäran från eventuellt socialtjänsten, försäkringbolag, polis eller andra myndigheter)

Dokument om prioriteringar