Brister i rapporteringen till Nationella vaccinationsregistret NVR

24 juni 2020 23:00
Nationella vaccinationsregistret (NVR) förvaltas av Folkhälsomyndigheten sedan 2013. Till NVR ska alla barnvaccinationer rapporteras enligt lag (2012:453). Det saknas fortfarande viss rapportering till registret från elevhälsan. Därför behöver Folkhälsomyndigheten hjälp med att identifiera var problem kan uppstå.

De registrerade vaccinationerna i NVR håller god kvalitet. Antalet rapporterade vaccinationer stäms av med de direktanslutna journalsystemen samt Svevac varje månad. Vaccinationstäckningen i NVR är dock något lägre än förväntat, vilket tyder på att inte alla vaccinationer som utförts blir registrerade i NVR. Detta kan bero på:  Fel i överföringen från journalsystem till Svevac. 
-Tillstånd saknas från några få vårdgivare, för överföring från Svevac till NVR respektive från ProReNata till NVR. 
- Brister i rutiner för rapportering.

Den bifogade tabellen visar totala antalet registrerade vaccinationer för år 2019 från de enheter/vårdgivare som rapporterar till NVR. Skolor som har rapporterat 1-5 vaccinationer, har givits ett nollvärde.  Vi är tacksamma för er hjälp med att kontrollera tabellen.  Finns det skolor som saknas, men som borde finnas i tabellen utifrån 2019 års rapporteringar? Om en enskild skola inte finns redovisad i tabellen kan det finnas förklaringar till detta: Vårdgivare (främst kommuner) kan ha valt att redovisa samtliga sina skolor under ett namn, t. ex. ”Elevhälsan”. Likaså kan en skola överlåtit att utföra vaccinationer till annan vårdgivare/elevhälsa som registrerat i sitt namn.  Om det är möjligt att bedöma, ser det totala antalet vaccinationer rimligt ut i förhållande till antalet elever?

Ibland förekommer samma skola på fler än en rad, men med liten variation i namnet. Detta kan bero på att man har haft olika rapporteringssätt under perioden.  Om ni tycker att något inte stämmer kontakta Folkhälsomyndigheten via epost:  supportvaccinationsregister@folkhalsomyndigheten.se

Tabell NRV 2020