Hälsofrämjande arbete – tidiga insatser för att stimulera till bra levnadsvanor

21 januari 2021 09:20

Under hösten har Riksföreningens ordförande haft förmånen att få arbeta deltid i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening med ett delprojekt inom ramen för Socialstyrelsens projekt för att stödja hälso- och sjukvården vid införandet av Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Resultatet har blivit en broschyr och fem informationsblad riktade till vårdnadshavare, en powerpointpresentation för att prata levnadsvanor med elever eller vårdnadshavare, ett dokument om visuellt stöd och en bakgrundstext till skolsköterskorna.