Vill du veta mer om föreningen och medlemskap?
Då kan du antingen kontakta oss personligen via kontaktuppgifter på Styrelsesidan eller fylla i vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig. Du kan också se över våra vanliga frågor nedan, kanske svaret på din fråga finns där? 

VANLIGA FRÅGOR:

Hur kommer det sig att vi distriktsköterskor med förskrivningsrätt inom elevhälsan inte får skriva ut recept till barnen när vi arbetar så nära dem?

Riksföreningen för Skolsköterskor har tagit del av ditt mail och där du frågar om Riksföreningen arbetar i frågan om skolsköterskan även inom sin verksamhet kan regleras mot bakgrund av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel.

I SOSFS (2001:16) anges i 3 § ”För att få förskrivningsrätten krävs vidare för distriktssköterskor att de tjänstgör som distriktssköterska inom landstingets eller kommunens primärvård eller hemsjukvård eller inom kommunens hälso- och sjukvård i övrigt enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). För andra sjuksköterskor krävs att de tjänstgör inom kommunens hälso- och sjukvård enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Med landsting eller kommun jämställs privata vårdgivare som utför motsvarande uppgifter med offentlig finansiering. Förskrivningsrätten gäller endast under den tid sjuksköterskan tjänstgör vid någon av de angivna verksamheterna”.

Riksföreningen för skolsköterskor inväntar besked från Socialstyrelsen utifrån den korrespondens som Riksföreningen tidigare haft med Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har kontaktas återigen i juni 2013 angående frågan men Riksföreningen har inte kunnat få besked i frågan. De skrivelser och kontakter som Riksföreningen haft beskrivs nedan i texten. Riksföreningen menar att frågan fortfarande är aktuell och mot bakgrund av gällande författningen (SOSFS 2001:16) förstås att regleringen i 3 § kvarstår.
Riksföreningen har över tid sedan år 2007 påtalat frågan till flera instanser såsom Svensk Sjuksköterskeförening (SSF). Riksföreningens remissvar 2007-12-12 angående ”Patientdata och läkemedel” till SSF löd enligt följande.

”Vi kan inte i remissen se att man tagit ställning för att sjuksköterskor med förskrivningsrätt bör ha rätt att använda sin kompetens oberoende av var man utövar sitt yrke. Förskrivningsrätten är personlig och skall därför följa personen. Det är en kunskap som man förvärvat och har möjlighet att inom fler områden än distriktssköterskans. Detta är något som blir extra tydligt när vi i skolhälsovården har distriktssköterskor som har förskrivningsrätt men som inte får använda den”.

Riksföreningen tillskrev Socialdepartementet frågan och fick svar 2008-10-02 vilket löd följande (S004/4023/HS).

”… Socialstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet och har uppgivit att de planerar en större översyn över hela den föreskrift som gäller förskrivningsrätten. I yttrandet skriver Socialstyrelsen att syftet med översynen är att ge utrymme för ett större lokalt ansvar i verksamheterna utan att ge avkall på kraven för hög patientsäkerhet. Vidare säger Socialstyrelsen att i ett sådant arbete kan önskemålet från Riksföreningen för skolsköterskor beaktas. Med anledning av Socialstyrelsens pågående arbete med översynen av föreskriften har regeringen inte för närvarande några planer på att ändra förskrivningsrätten för skolsjuksköterskor, utan avvaktar resultatet av Socialstyrelsens översyn. Jag råder er att vända er till Socialstyrelsen för ytterligare frågor kring detta…”

Riksföreningen gjorde en skrivelse till Socialstyrelsen 2009-01-01 och fick svar från Socialstyrelsen 2009-02-23 med följande motivering (Dnr 54-967/2009).

”Ni har i skrivelse till Socialstyrelsen framfört önskemål om att skolsköterskor ska få förskriva läkemedel. Socialstyrelsen planerade år 2005 för en större översyn av SOSFS 2001:16. på grund av hög arbetsbelastning kunde denna översyn inte påbörjas förrän i maj 2008. en hearing hölls då projektet startade och därefter har det inte hunnits med några fler möten med externa representanter. Fler möten kommer dock att planeras in under detta år. Enligt projektets tidsplan beräknas översynen vara klar år 2010. Gällande bestämmelser om krav på tjänstgöringsställe kommer sannolikt att tas bort. Vilka förutsättningar som ska var uppfyllda för att få förskrivningsrätt enligt de kommande föreskrifterna gå i nuläget inte att närmare precisera…”

Skall skolhälsovården inte heta skolhälsovård längre nu när det i skollagen refereras till oss som den ”medicinska kompetensen” i elevhälsan.
Hur många elever är det rimligt att för en skolsköterska att ansvara för, finns det någon rekommendation om antal elever/heltids skolsköterska och finns det aktuell statistik?
Hur ska man förhålla sig till ordinationer över huvudmannagränsen när det gäller vaccinationer?
Här ställer vi en vanlig fråga igen?
Här ställer vi en vanlig fråga igen?